เปิดของชำร่วยในงานแต่ง ‘หมาก ปริญ-คิมเบอร์ลี่’ ไม่เหมือนใครไม่รวยจริงทำไม่ได้

Author:

เปิดภาพของชำร่วยงานแต่ง “หมาก ปริญ” และ “คิมเบอร์ลี่” กล้องฟิล์มสลักชื่ออักษรย่อเจ้าบ่าวเจ้าสาว
สวย เลิศ มีความหมาย เก็บภาพความทรงจำแสนโรแมนติกได้ไม่รู้ลืม หลังจากคู่บ่าวสาวซุปตาร์ชื่อดังของ
เมืองไทย หมาก ปริญ สุภารัตน์ และคิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
14 กันยายน 2566 ณ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ประเทศอิตาลี ท่ามกลางบรรยากาศเมืองสวย ๆ
ที่ส่งให้ ง า น แต่ ง ง า น โ ร แ ม น ติ ก ม า ก ยิ่งขึ้น

นอกจากภาพรวมของงานที่ทำให้แขกผู้มี เ กีย ร ติ เ กิ ด ค ว า ม ปร ะ ทั บ ใ จ แ ล้ ว สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจสุด ๆ คือ
ของชำร่วยงานแต่งงานของคู่รักดารา เป็นกล้องฟิล์มสีขาวดำสุดเรียบหรู พร้ อ ม ส ลั ก ชื่อ อั ก ษ ร ย่ อ คู่ บ่ า วสาว
ภาษาอังกฤษว่า “M และ K” บอกเลย ว่า ไ อ เ ดี ย ข อ ง ชำ ร่ ว ย ทั้ ง เ ลิ ศ ทั้ งปัง เพราะช่วงนี้กระแสกล้องฟิล์มถือ
ว่ากำลังมาแรงเลยทีเดียว ภาพที่ได้จะเป็นโทนเก่า ๆ ให้ความรู้สึกเหมื น เ ก็ บ ภ า พค ว า ม ท ร ง จำ แ ล ะ ช่ ว ง เวลา
ที่งดงามนี้ไว้ ถือเป็นของชำร่วย ง าน แ ต่ ง ง า น ที่ น่าประทับใจมาก ๆ เลยทีเดียว
แม้งานแต่งงาน สุ ด แ สน โ ร แ ม น ติ ก ข อ งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวป้ายแดง หมาก ปริญ และคิมเบอร์ลี่ จะผ่านพ้นไปแล้ว
แต่ภาพ บ ร ร ย าก า ศ ภ า ย ใ น งานพิธีวิวาห์ น่าจะปล่อยออกมาเรื่อย ๆ ให้แฟน ๆ ได้ติดตามกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *