พาลูกกลับบ้านเกิด บ้านสวน ‘เมย์ เฟื่องอารมย์’ เห็นชื่อแล้วอึ้งรู้เลยตกเป็นของใคร

Author:

นานๆจะเห็นภาพ เมย์ปทิดา กำเนิดพลอย อุ้มลูกสาวสุดที่รัก น้องมายู กลับไปเ ที่ ย ว บ้ า น เ กิ ดที่ จั ง ห วัดจันทบุรี
และได้เห็นภาพหลานสา ว ก ลั บ ไ ปเ ยี่ ย ม คุ ณ ต า คุ ณ ยา ย  ซึ่งก่อนที่แวะไปบ้านสวนเมย์ก็ได้พาน้องมายูไปเดินเล่น
ที่ทะเลหาดเจ้าหลาวก่อนด้วย โดยบ้านสวนหลังนี้ตั้งชื่อว่า “บ้านสวนภูรดา” ซึ่งเป็นชื่อจริงของน้องมายูนั่นเอง
เมย์บอกว่าที่นี่ “เงียบ สบาย ร่มรื่น ไม่วุ่นวาย มันดีมากๆเลย” รวมถึงเมย์ได้ถ่ายให้ดูบรรยากาศข้างบ้านที่รายล้อม
ไปด้วยต้นไม้และภูเขาด้วย เ ป็ น ธ ร ร ม ชา ติ ที่ ดู เ งี ย บ ส ง บ เหมาะกับการพักผ่อนมากๆ

แถมบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นที่ ที่ เ ม ย์ เ คย อ ยู่ ม า ตั้ งแ ต่ เ ด็ ก ๆ และอีกหนึ่งมุมสวยๆ ก็คือลำธารข้างบ้าน ที่น้ำดูใสมาก
น้องมายูได้มานั่งเล่นน้ำ เหมือนได้ย้อนกลับไปตอนเมย์เด็กๆ ด้วย แม่เ ม ย์ บ อ ก ว่า น้ อ ง ม า ยู ก็ช อ บ ด้วย
รวมถึงเห็นภาพคุณตาคุณยายถ่ายรูปริมลำธารข้างบ้านกับ ลู ก ส า วแ ล ะ ห ล า น ส า ว   ช่ า ง เ ป็ นภาพที่เรียบง่าย
แต่อบอุ่นมาก สำหรับครอบครัว “เฟื่องอารมย์” “มีน้ำลำธารไหลข้างบ้านด้วยค่ะ พี่ยูชอบเลย ตอนเด็กๆ
แม่เมย์ก็เคยมานั่งเล่นน้ำที่นี่นะ #บ้านสวนภูรดา#บ้านสวนคุณตาคุณยาย”

น้องมายู

น้องมายู

น้องมายู

น้องมายู

น้องมายู

น้องมายู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *