‘ครูสลา’ หลงหลานสาว ‘น้องแพงแพง’ น่ารักน่าชังอย่างกับแฝด

Author:

นอกจากการอยู่เบื้องหลังหลายๆ ศิลปินดังแล้ว ล่าสุด ครูสลา คุณวุฒิ ก็ได้เริ่มอีกบทบาท อย่างการเป็นคุณตาของ แพงแพง หลานสาว จนมีโมเมนต์น่ารักๆ ของคุณตาและหลาน
โดยครูสลาได้โพสต์ภาพ พร้อมกับแคปชั่นว่า “นั่งมองฟ้า หลังฝนตกกับแพงแพงกันครับ” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันอย่างล้นหลามไม่นานหลังจากลง
ซึ่งหลังจากที่ลงโพสต์ดังกล่าวก็มีคนแสดงความเห็นเรื่องความเหมือนของครูสลาและหลาน รวมถึงหลายคนก็พูดถึงความร่มรื่นและบรรยากาศในภาพดังกล่าวด้วย

ปีที่ผ่านมา ครูสลาได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง) ประจำปี พ.ศ. 2564
ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่สร้างความดีใจอย่างมากให้กับเขา และที่ผ่านมาเขาก็มีงานคอมเมนเตเตอร์รายการ และผลักดันหลายศิลปินอย่าง แอ้ม ชลธิชา, มนต์แคน แก่นคูน, ไผ่ พงศธร และอีกมาก

ครูสลา ได้โพสต์รูปและความในใจว่า “ในโอกาสสำคัญ อีกวันหนึ่งของชีวิต ที่จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม
เพลงมาร์ช วิทยาลัยครูอุบลราชธานี (มรภ.อุบลราชธานี ในปัจจุบัน) ก็แว่วมาบอกความรู้ให้แต่งกาย ในสี “เทา-ชมพู” สีประจำ วค.อุบลฯ สถาบันที่ฝึกหัวใจครู ให้กับ คนชื่อ “สลา คุณวุฒิ”

และครูสลาได้ทิ้งท้ายจนมีแฟนๆ มาแสดงความยินดีว่า “ในวันนี้ ขออนุญาตทำหน้าที่ เสมือนตัวแทนของทุกสิ่งที่มีส่วน
ส่งครูบ้านนอกคนหนึ่ง มาถึงจุดนี้ครับ พ่อบุญหลาย-แม่ก้าน คุณวุฒิ ร.ร. บ้านนาหมอม้า /ร.ร.ป่าติ้ววิทยา วค. อุบลราชธานี มสธ. /มจร./ม.ร.ภ. อุบลฯ/มข. :
พี่น้องวิชาชีพครู : ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา : บทเพลงลูกทุ่ง/วงการเพลงลูกทุ่ง : บ.gmm.แกรมมี่ /ชัวร์ออดิโอ/ท็อปไลน์ :
ช่อง one31/ช่อง เวิร์คพอย 23 : ลูกศิษย์ ศิลปินเพลงทุกท่าน : พี่น้องแฟนเพลงทุกคน และ ขอบคุณ ภาษาไทย ภาษาถิ่น ที่ทำให้ ผู้คนได้ยิน ถ้อยคำของความคิดผ่านท่วงทำนองเพลง”

ในปีที่ผ่านมา นาย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ไ ด้ แ ถ ล ง ร า ย ชื่ อ ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ ป ร ะจำปี 2564 และครูสลาได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ด น ต รี ไ ท ย ส า ก ล -ป ร ะ พั น ธ์ เ พ ล ง ไ ท ย ลู ก ทุ่ ง ) ซึ่ ง เ ป็ น โ ม เ ม น ต์ ที่ ส ร้ า ง ค ว า ม ดี ใ จ อ ย่ า ง ม า ก ใ ห้ กั บ เ ข า

 ลูกสาว ครูสลา แพรวา คุณวุฒิ น้องแพงแพง หลานสาว หลานครูสลา สมาชิกใหม่

 ลูกสาว ครูสลา แพรวา คุณวุฒิ น้องแพงแพง หลานสาว หลานครูสลา สมาชิกใหม่

 ลูกสาว ครูสลา แพรวา คุณวุฒิ น้องแพงแพง หลานสาว หลานครูสลา สมาชิกใหม่

 ลูกสาว ครูสลา แพรวา คุณวุฒิ น้องแพงแพง หลานสาว หลานครูสลา อุ้มหลานครั้งแรก

 ลูกสาว ครูสลา แพรวา คุณวุฒิ น้องแพงแพง หลานสาว หลานครูสลา อุ้มหลานครั้งแรก

 ลูกสาว ครูสลา แพรวา คุณวุฒิ น้องแพงแพง หลานสาว หลานครูสลา อุ้มหลานครั้งแรก

 ลูกสาว ครูสลา แพรวา คุณวุฒิ น้องแพงแพง หลานสาว หลานครูสลา อุ้มหลานครั้งแรก

 ลูกสาว ครูสลา แพรวา คุณวุฒิ น้องแพงแพง หลานสาว หลานครูสลา อุ้มหลานครั้งแรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *