อัปเดตล่าสุด ปรับ “เงินเดือนข้าราชการ” งวดแรก 1 พ.ค. อัตราใหม่ได้เพิ่มกี่บาท พ่วงปรับเพิ่มค่าครองชีพ

Author:

ความคืบหน้าขึ้นเงินเดือนข้าราชการ จากกรณีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2566  ที่มีมติอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

อัปเดตล่าสุด ปรับเงินเดือนข้าราชการ งวดแรก 1 พ.ค. อัตราใหม่ได้เพิ่มกี่บาท

ทั้งนี้ เป้าหมายเป็นการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี (ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 และปีที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 2568) รวมทั้งมีการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับประมาณ 10 ปี

เปิดอัตราใหม่เงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ โดยจะมีการปรับใหม่ในช่วง 2 ปี ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้

วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

 • ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 10,340-11,380 บาท
 • ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 11,380-12,520 บาท

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.

 • ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 12,650-13,920 บาท
 • ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 13,920-15,320 บาท

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี

 • ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 16,500-18,150 บาท
 • ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 18,150-19,970 บาท

วุฒิการศึกษาระดับ ป.โท

 • ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 19,250-21,180 บาท
 • ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 21,180-23,300 บาท

วุฒิการศึกษาระดับ ป.เอก

 • ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 23,100-25,410 บาท
 • ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 25,410-27,960 บาท

โดยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ จะมีผลปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 และปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2568

ปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

โดย กรมบัญชีกลาง เห็นควรพิจารณาปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูง และขั้นต่ำที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ  ดังนี้

เพดานเงินเดือนขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

 • อัตราเดิม : เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท
 • อัตราใหม่ : เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาท

เพดานชั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

 • อัตราเดิม : 10,000 บาท/เดือน
 • อัตราใหม่ : 11,000 บาท/เดือน

เงินเพิ่มการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญขั้นต่ำ

 • อัตราเดิม : 10,000 บาท
 • อัตราใหม่ : 11,000 บาท

ทั้งนี้ การปรับเพดานเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในครั้งนี้ จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย

 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำ
 • ทหารกองประจำการ
 • ผู้รับบำนาญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *