ย้อนฟังคำตอบ ‘แพท ณปภา’ เผยเหตุไม่ถอดแหวนหมั้นของ ‘เบนซ์’

Author:

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี สำหรับ เบนซ์ เรซซิ่ง อดีตสามีของแพท ณปภา ได้รับการปล่อยตัว
ซึ่งสาว แพ ท ก็ ได้ ล งภ า พ ค ร อ บ ค รัว พ ร้ อ ม หน้ า ต า3 พ่อแม่ลูกกับ บนอินสตาแกรม วันนี้จะพาไปย้อนฟัง
บทสัมภาษณ์ของแพทณปภา ที่ได้ให้ สัม ภา ษ ณ์ ไ ว้ เ มื่อประมาณ สิงหาคม2565 ได้เผยถึงเหตุผลที่
ยังสวมแหวนหมั้นของอดีตสามี“ เบนซ์ เรซซิ่ง ม า ต ลอ ด 5 ปี ไ ม่ เ ค ย ถ อ ด

ถามถึงแหวนนิ้วนางข้างซ้าย? “อันนี้ใส่ ม า ตั้ ง แ ต่ แ ต่ ง ง า น แ ล้ ว ค่ ะ ไม่เคยถอดเลย5 ปีกว่าแล้ว เป็นแหวนหมั้น
ไม่เคยถอดเลย ของคุณพ่อน้อง มันติดมาแล้วตั้งแต่นั้นมันเป็นเค รื่ อง ป ร ะ ดั บ ที่ เ ร า ใ ส่ ม า ต ลอ ด เราก็ไม่ได้จะถอด
ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนจากแหวนหมั้นเป็นแหวนแต่งแค่นั้นเอง เป็นว งข อ ง คุ ณ พ่ อ เ ข า มันใส่จนติดแล้ว
ใส่ตลอดจะถอดเฉพาะตอนเล่นละครที่ไม่ได้ใส่เครื่องประดับ” คนจะเข้าใจผิดไหม? “เราผ่านการแต่งงาน
มาแล้วไง ใส่เครื่องประดับเท่านั้นเอง(มีความหมายทางใจ?) ตอนนี้เป็น เ พื่ อ น ที่ ดี ต่ อ กั น ม า ก ๆ แพทเชื่อว่า
มันตัดกันไม่ขาดจริงๆ ถึงเราจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน หน้าที่หนึ่งที่เราจะไม่เคยหายไปเลย คือการเป็นพ่อและแม่
แล้วจากการที่เราเคยเป็นคู่รัก ทุกวันนี้รักเ ข า ใน ฐ าน ะ ที่ เ ป็ น เ พื่ อ น รั ก ก่อน แ ต่ ง ง า น กั น เ ร า รู้ จั ก กั น ม า ก่ อ น
แพทเชื่อว่าพื้นฐานของเขาเป็นคนจิตใจดีเพียง แต่ว่าไลฟ์สไตล์ของเราสองคนไม่ไปด้วยกัน ช่วงนี้ไปเยี่ยมไม่ได้เลย งดเยี่ยม”

ถ้าวันหนึ่งจะต้องเปลี่ยนแหวน คิด ไ ห ม ถ้ า ต้ อ ง มี วั น นั้ น ล่ ะ จ ะ ยั ง ไง? “ไม่ได้คิดถึงวันที่จะต้องเปลี่ยนแหวนเลย
ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลย ไม่ได้คิดถึงเรื่อง ก าร แ ต่ ง ง า น ใ ห ม่ เ ล ย อ่ ะ(คนที่จะเข้ามามีถามที่เราใส่แหวน
แต่งงานนิ้วนางข้างซ้ายไหม?)ไม่มีใครถามเลย ทำไมไม่มีใครถาม ที่เราใส่มันเป็นแหวนหมั้น
จะเปลี่ยนบา ง ทีส ลั บ เป็ น แ ห ว น แ ต่ ง งา น บ้ า งส่วนอีกวงแก้เคล็ดนพเก้า ส่วนอีกว งน้ำ พั ก น้ำ แ ร ง ที่ เ ร า ห า เ งิ น ม า ล ง ทุ น กั บ มั น เ ราก็ใส่ติดไว้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *