มหาดไทยฯ ส่งจดหมายด่วน ถึงผู้ว่าทุกจังหวัด

Author:

จากกรณีที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการในที่ประชุม ครม.ให้ทุกหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ หรือ ในโอกาสที่เหมาะสม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการ ทุกจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากในคราวที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ครม.เสนอดังนี้

ขอความร่วมมือให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯแทนการแต่งกายปกติในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการรวมทั้งในวันหรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีทุกท่านกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้องค์กร หน่วยงาน ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนร่วมน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯให้เหมาะสม ถูกต้อง โดยพร้อมเพรียงกันด้วยโดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่งกายเสื้อผ้าไทยสีเหลืองประดับ เข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หรือ ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ (กรณีไม่มีเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ หรือ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง) แทนการแต่งกายปกติ ในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการ รวมทั้งในวัน หรือ ในโอกาสอื่นที่เหมาะสม และ แต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับ ในทุกวันอังคารที่เป็นวันทำการ

เชิญชวนให้องค์กร หน่วยงาน ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง หรือเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เหมาะสม ถูกต้อง โดยพร้อมเพรียงกัน แจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *